دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دروس

ابراهیم پذیرا

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استاد

^