دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
خلاصه تجربیات

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

مقالات چاپ شده در نشریات

ابراهیم جواهری، محمدجعفر ملکوتی و ابراهیم پذیرا, 1380-14-12, ارزیابی مدل رایانه‌ای توصیه کودی در مزارع گندم جنوب خوزستان, محله علوم خاك و آب ويژه‌نامه مصرف بهينه كود,

ابراهیم پذیرا, 1378, ضرورت شناخت و بهره‌برداری از منابع خاک و آب با محدودیتهای شوری در کشاورزی کشور, گزارش توجيهي ارايه شده به كميسيون آب، شوراي پژوهشهاي علمي كشور,

ابراهیم پذیرا و ژاله وزیری, 1378-47-13, مدلهای نظری آبشویی املاح محلول از نیمرخ خاکهای شور و سدیمی, ماهنامه علمي، اقتصادي، ‌كشاورزي (آب، خاك، ماشين),

سعید سماوات، محمد جواد عابدی، اشرف‌السادات سجادی و ابراهیم پذیرا, 1378-13-2, مقایسه یک کود کی‌لیت آهن ساخت داخل کشور یا Fe-EDDHA در سه خاک آهکی, مجله علوم خاك و آب,

فواد تاجیک، ابراهیم پذیرا و حسن رحیمی, 1377, مروری بر روشهای کمی ارزیابی پایداری خاکدانه‌ها, مجله علوم خاك و آب,

تیمور سهرابی، علیرضا کیانی و ابراهیم پذیرا, 1377, اثر آب شور بر روی عملکرد پنبه در روشهای آبیاری بارانی و آبیاری شیاری, مجله علوم كشاورزي ايران,

مجموعه مقالات علمی- تخصصی تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی, 1377, مقاومت کششی به عنوان معیار ارزیابی ویژگیهای مکانیکی خاکدانه‌ها, فواد تاجيك، ابراهيم پذيرا و حسن رحيمي,

فواد تاجیک، ابراهیم پذیرا و حسن رحیمی, 1377, تاثیر مواد آلی بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی خاک (بررسی کلی), مجموعه مقالات علمي- تخصصي تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي,

فریبرز عباسی، محمد محمودیان شوشتری و ابراهیم پذیرا, 1376, مدل اینرسی صفر برای تخمین عوامل طراحی آبیاری نواری, مجله علوم كشاورزي ايران,

ابراهیم پذیرا, 1376, بررسی و تعیین آب مورد نیاز آبشویی خاکهای شور و سدیمی, مجموعه مقالات علمي- تخصصي تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي,

ابراهیم پذیرا, 1375, امکانات بهره‌برداری از اراضی شور و سدیمی (قلیایی), ماهنامه علمي، اقتصادي، ‌كشاورزي (آب، خاك، ماشين,

ابراهیم پذیرا, 1375, اثرات و خسارات شوری خاک در زراعت برنج دیدگاههایی از کشور ژاپن, ماهنامه علمي، اقتصادي، ‌كشاورزي (آب، خاك، ماشين,

ابراهیم پذیرا, 1374, اصلاح و بهسازی خاکها و اراضی مبتلابه مسایل شوری و سدیمی, ماهنامه علمي، اقتصادي، ‌كشاورزي (آب، خاك، ماشين,

ابراهیم پذیرا, 1374, اثرات کیفیت آب بر محیط زیست و امکانات کاربرد فاضلابها در امر آبیاری, ماهنامه علمي، اقتصادي، ‌كشاورزي (آب، خاك، ماشين,

ابراهیم پذیرا, 1370, موارد کاربرد مشتقات گوگردی در زمینه مدیریت مسایل خاک و آب در کشاورزی, ماهنامه علمي، فني و كشاورزي (سنبله),

ابراهیم پذیرا, 1370, خاکهای شور و قلیایی، مبانی شناخت و مسایل بهره‌برداری آنها, ماهنامه علمي، فني و كشاورزي (سنبله),

ابراهیم پذیرا, 1369, نظری کوتاه برمسایل شوری، قلیایی بودن خاک و روشهای بررسی، اصلاح و بهسازی آن, مجله علمي تخصصي وزارت كشاورزي (زيتون),

So.Asadi Kapourchal, Sa. Asadi Kapourchal, E. Pazira and M.Homaee, 2009-5-55, Assessing radish (Rahanus sativus L.) potential for phytoremediation of lead-polluted soils resulting air pollution, Plant Soil Environ.,

N.Khakipour, K.Khavazi, H.Mojallali, E. Pazira and H. Asadirahmani, 2008-4-6, Production of Auxin Hormone by Fluorescent Pseudomonads, J. Agric. & Environ. Sci.,

S.Akram, H.A.Kashkouli and E. Pazira, 2008-22, Sensitive Variables Controlling Salinity and Water table in a bio-drainage System, Irrigation Drainage System,

P. Droogers, M. Torabi, M. Akbari and E. Pazira, 2001-50, Field- Scale Modeling to Explore Salinity Problems in Irrigated Agriculture, Irrigation & Drainage,

H. Rahimi, E. Pazira and F.Tajik, 2000-54, Effect of Soil Organic Matter, Electrical Conductivity and Sodium Adsorption Ratio on Tensile Strength of Aggregates, Soil & Tillege Research,

T. Yamamoto, K. Torii, A. Keshavarz, E.Pazira and H.Ikeura, 1998-2-8, Desertification and Salinity Problem in Iran - Sustainable Development in Irrigated Agriculture in Arid Land Areas-, Journal of Arid Land Studies,

T. Yamamoto, K. Torii, A. Keshavarz, E.Pazira and H.Ikeura, 1998-11-4, Irrigation Scheduling for the Shavour Areas Located in the Khuzestan Province of Iran - Aiming for Sustainable Development in Irrigated Agriculture in Arid Land Areas-, J. Japan Soc. Hydrol & Water Resour.,

T. Yamamoto, K. Torii, A. Keshavarz, E.Pazira and H.Ikeura, 1998-6-45, Irrigated Agriculture and Salinity Problems in the Khuzestan Province of Iran - Sustainable Development in Irrigated Agriculture in Arid Land Areas-, Sand Dune Research,

N. Yazdanpanah, E. Pazira,A.Neshat, H. Nagavi, A. A. Moezi & M. MahmoodAbadi, 2011-25, Effect of Some Amendments on Leachate Properties of a Calcareous Saline-Sodic Soil, International Agrophysics,

E. Panahpour, E. Pazira, P. Najafi, A.A. Moezi & K. Ordookhani, 2011-5-4, The Effect of Compost Leachate on pH, EC and Soil Organic Matter in the Gavart Region of Isfahan, Advances in Environmental Biology,

K.Mohsenifar, E. Pazira, S.H. Tabatabaei, P. Najafi,& N.Yarali, 2011-5-4, Evaluation of Landuse and Rainfall on Zayanderdood River Water Quality Using ANN, Advances in Environmental Biology,

H.Chamheidar, D. Nikkami, M.H.Mahdian, E. Pazira & M. Ghafuri, 1-2011, Soil Loss Minimization through Land Use Optimization, World Applied Science Journal,

M. T. karimi Nezad, M. GhahrondiTali, M. Hashemi Mahmoudi & E. Pazira, 2011, Assessment of As and Cd Contamination in Topsoils of Northern Ghorveh (Western Iran): role of parent material, land use and soil properties, Environ Earth Sci,

A. Afrous, M. Manshouri, A. Liaghat, E. Pazira &H. Sedghi, 2010-10-8, Accumulation of Mercury and Arsenic in Three Species of aquatic Plants in Dezful, Iran, World Applied Sciences Journal,

M. T. Karimi Nezhad, M. Ghahroudi Tali, M.H. Mahmoudi & E. Pazira, 2010-11-9, Spatial Variability of as an Cd Concentrations in Relation to Land Use, Parent Mateial and Soil Properties in Topsoils of Northern Ghorveh, Kurdistan Province, Iran, World Applied Science Journal,

M. Siosemarde, F. kave, E. Pazira, H. Sedghi and S.J.Ghaderi, 2010-70, Prediction of Soil Exchangeable Sodium Ratio Based on Soil Sodium Adsorption Ratio, Journal of World Academy of Science, Engineering an Technology,

M. Siosemarde, F. kave, E. Pazira, H. Sedghi and S.J.Ghaderi, 2010-70, Determine of Constant Coefficients to Relate Total Dissolved Solids to Electrical Conductivity, Journal of World Academy of Science, Engineering an Technology,

M. Siosemarde, F. kave, E. Pazira, H. Sedghi and S.J.Ghaderi, 2010-70, Determine of Constant Coefficients to Relate Total Dissolved Solids to Electrical Conductivity, Journal of World Academy of Science, Engineering an Technology,

N. Khorsandi, M. H. Mahdian, E. Pazira & D. Nikkami, 2010-8-10, Comparison of Rainfall Erosivity Indiccs in Runoff-Sediment Plots in Northern Iran, World Applied Science Journal,

A. Hani, E. Pazira, 2010-29, ‌Heavy metals assessment and identification of their sources in agricultural soils of Southern Tehran, Iran, Journal of Environ Monit Assess,

Journal of Plant Soil Environ, 2010, Spatial distribution and mapping of risk elements pollution in agricultural soils of southern Tehran, Iran, Journal of Plant Soil Environ,

M. Valynejad, S. Vaseghi, V.M. Fallah, E. Pazira , A. Fallah and A. Moameni, 2010, Effect of Chlorophyll Meter and Leaf Colour Chart Based Nitrogen Management on Grain N Uptake for Rice in Iran, Asian Journal of Chemistry,

S. Vaseghi, M. Valynejad, V.M. Fallah, E. Pazira, A. Fallah and A. Moameni, 2010, Comparison of Rice N Uptake in Paddies With Different Organic Carbon, Asian Journal of Chemistry,

F. Rajahzadeh, E. Pazira, M.H. Mahdian, S. Mahmudi and M. Heidarizadeh, 2009, Leaching Saline and Sodic Soils Along with Reclarmation-Rotation Program in the Mid-part of Khozestan, Iran, Journal of Plant Physiology,

Farzad Jalili, Kazem Khavazi, E. Pazira, Alireza Nejati, Hadi Asadi Rahmani, Hasan Rasuli Sadaghiani, Mohammad Miransari, 2009, Isolation and characterization of ACC deaminase producing fluorescent pseudomonads, to alleviate salinity stress on canola (brassica napus l.) growth, Journal of Plant Physiology,

M. Rostaminia, S. Mahmoodi, H.T. GolSefidi, E.Pazira and S.B. Kafaee, 2011, Study of Reduction- Oxidation Potential and Chemical Charctcristice of a Paddy Field During Rice Growing Season, Journal of Applied Sciences,

J. Baharlouei Yancheshmeh, K.Khavazi, E. Pazira &M. Solhi, 2011-5-14, Evaluation of inoculation of plant growth-promoting rhizobacteria on cadmium and lead uptake by canola and barley, Afican Journal of Microbiology Research,

F. Allahyari Pour, K. Mohsenifar, E. Pazira &M. Azmi, 2011-5-7, Studying Different Type of Leaching Models in Two Pilots Located at South East of Khoozestan Province of Iran, Advances in Environmental Biology,

M. Siosemardc, .F. Kaveh, E. Pazira , H. Sedghi & S. J. Ghaderi, 2011-9-1, Evaluation of empirical models to relate sum cationic concentration to clectrical conductivity in salt- affected soils, J. Food, Agric. & Environ,

M. Moayeri, E. Pazira , H. Siadat, F. Abbasi & F. Kaveh, 2011-13-5, Influence of Planting and Irrigation Management Methods on Maize Water Productivity Improvement in a Semiarid Region, World Applied Sciences Journal,

F. Allahyari Pour, K. Mohsenifar & E. Pazira, 2011-5-7, (Affect of Drought on Pollution of Lenj Station of Zayandehrood River by Artificial Neural Network (ANN, Advances in Environmental Biology,

M. Moayeri, H. Siadat, E. Pazira, F.Abbasi, F. Kaveh & T. Oweis, 2011-13-7, Assessment of Maize Water Productivity in Southern parts of the Karkheh River Basin, Iran, World Applied Sciences Journal,

S. Alaeibakh, M. Esfandiari, E. Pazira & E yasori, 2011-15-2, A Rudimentary Mechanistic Model for Soil Prudion and Landscape Development in Qazvin Area, Northwest of Iran, World Applied Sciences Journal,

A. Polous, E. Pazira & M Esfandiari, 2011-8-4, Predicting Required Time for Salt Leaching through Laboratory Physical Modeling using Artificial Neural Networks, Journal of Residuals Sciences& Technology,

کتب

اردوان آذری، ابراهیم پدیرا، عبدالمجید لیاقت، علیرضا حسن اوقلی، ژاله وزیری، مهرزاد احسانی و زهرا بختیاری, 1386, زهکشی زیرزمینی برنامه ریزی، اجرا و بهره برداری, كميته ملي آبياري و زهكشي ايران- وزارت نيرو,

مجتبی اکرم، ابراهیم پدیرا، اردوان آذری، عبدالمجید لیاقت، صمد دربندی، زهره لیاقت, 1383, مواد و مصالح سامانه‌های زهکشی زیرزمینی, كميته ملي آبياري و زهكشي ايران- وزارت نيرو,

ابراهیم پذیرا (مترجم) بازخوانی و ویرایش مجتبی اکرم، احمد لطفی, 1381, نظریه‌ها و مدلهای زهکشی, كميته ملي آبياري و زهكشي ايران- وزارت نيرو,

عبدالعلی قبادی، سهام الدین پرویزی، اشرف السادات سجادی، فیروز توفیق، محمدرضا خواچه پور، مهدی کریمی، ایرج قندچی، سیداسداله روحی، ابراهیم پذیرا, 1366, کتاب یکم, مهندسین مشاور یکم,

موضوعات تدریس تخصصی

طرح پژوهشی پایان یافته

پایان نامه های دفاع شده

فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

عضو هیات تحریریه مجله علمی- پژوهشی علوم کشاورزی- واحدعلوم وتحقیقات- تهران- 25/8/81 لغایت 29/12/86

عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی و پژوهشی

زمینه های تدریس

ابراهیم پذیرا

ابراهیم پذیرا

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استاد

^