دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : ابراهیم   پذیرا

پست الکترونیکی : pazira@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی کشاورزی - مهندسی زراعی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : جندی شاپور- دانشکده کشاورزی اهواز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی آبیاری و زهکشی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : مرکز آموزشهای بین‌المللی کشاورزی (I.A.T.C) - ژاپن

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : کشاورزی، مهندسی منابع آب ، فرصت مطالعاتی، علوم وتکنولوژی محیط زیست
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دولتی کیوتو -ژاپن ، دپارتمان علوم وتکنولوژی محیط زیست دانشگاه کیوتو - ژاپن(فرصت مطالعاتی )

سوابق اجرایی

مدیرگروه تخصصی خاکشناسی (ارشد و دکتری)- واحدعلوم وتحقیقات- تهران- 19/3/69 تاکنون

 عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : (علوم خاک (خاکشناسی

محل خدمت : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوومدیرگروه علوم خاک (ارشدودکتری)

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1370/09/01

ابراهیم پذیرا

ابراهیم پذیرا

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استاد

^